Hoe staan partijen tegenover het klimaat?

Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat de tweede kamer verkiezingen weer voor de deur staan. Een tijd waarin er eindeloos veel stemwijzers worden ingevuld. Een tijd van campagne voeren en een tijd van felle debatten op tv. Dit kan voor de gemiddelde kiezer enorm overweldigend zijn. Om deze reden wordt er in dit artikel overzichtelijk laten zien hoe partijen over het klimaat denken. Want naast dat onderwerpen als onderwijs, zorg, wonen en de EU van belang zijn is het ook belangrijk om een partij te overwegen die zich inzet voor het klimaat. Als eerste wordt er een overzicht neergezet wat de plannen zijn van de verschillende partijen waarna er wordt gekeken naar hoe de partijen daadwerkelijk op klimaat gerelateerde moties hebben gestemd. Juist nu is het van groot belang dat zo veel mogelijk mensen naar de stembus gaan om hun mening te geven over de toekomst van Nederland. Het wordt tijd dat het klimaat naast belangrijke onderwerpen als de zorg, onderwijs en wonen een absolute prioriteit krijgt want de tijd dringt.

GroenLinks
GroenLinks heeft veel idealen die de partij wil gaan realiseren de komende jaren. Zo wil GroenLinks dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Dit wil de partij met verschillende ideeën gaan bereiken. Zo wil GroenLinks stoppen met de bio-industrie en een landbouw creëren zonder de intensieve vee-industrie. Ook belooft de partij zich in te zetten voor een internationaal treinen netwerk waardoor er minder vliegtuigreizen nodig zijn, dit is voordelig voor de vermindering in uitstoot van CO2. Daarnaast wil de partij net als de VVD dat er een CO-2 belasting komt voor grote vervuilende bedrijven. Als laatste belooft GroenLinks te investeringen in schone, duurzame energie en groene banen te creëren. 

PVDD
De Partij voor de Dieren wil een forse CO2-belasting gaan invoeren die betrekking heeft op alle vervuilende sectoren, hierbij wordt ook de lucht- en scheepvaart meegenomen. Ook staat de partij voor een zo snel mogelijk en een zo groot mogelijke bijdrage aan het voorkomen van een verdere opwarming van de aarde. Dit wil de partij gaan realiseren door bijvoorbeeld statiegeld in te voeren op frisdrank blikjes en kleine flesjes waardoor het minder op straat en in het milieu belandt. Daarnaast wil de PvdD de subsidie voor de biomassa stoppen en zo snel mogelijk overstappen op wind- en zonne-energie waarbij er gelet wordt op de gevolgen voor mens, dier en natuur.

VVD
De VVD, oftewel de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, is van plan de klimaatdoelen die in het akkoord van Parijs zijn vastgesteld te behalen. Dit houdt in dat deze partij zich ervoor inzet dat de opwarming van de aarde niet hoger wordt dan 2 graden Celsius. Hiermee beloofd de partij ook dat de gemaakte klimaatafspraken binnen Nederland zullen worden nagekomen. Naast dit plan wil de VVD ook lagere energiebelasting voor huishoudens en een hogere energiebelasting voor de natuur vervuilende industrie. Dit houdt in dat de VVD de vervuilende bedrijven wil laten betalen voor de uitstoot van CO2 in plaats van de verbruiker.

PVV
De Partij Voor de Vrijheid is van plan om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen en daarmee direct een einde te maken aan de klimaatwet die in Nederland is opgesteld. Dit houdt in dat de PVV zich niet in gaat zetten om de klimaatopwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Daarnaast beloofd de partij ook alle klimaat- en duurzaamheid subsidies af te schaffen. Ook is de partij van mening dat windturbines en zonneparken schadelijk zijn voor het landschap. Ook wordt er in het partijprogramma gesproken over een niet bestaande klimaatcrisis.

CDA
Het Christendemocratisch Appèl heeft verschillende plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zo wil de partij minstens 2 extra kerncentrales in Nederland realiseren en heeft de partij de ambitie om te gaan experimenteren met nieuwe energiebronnen, zoals geothermie (warmte vanuit de aarde omhooghalen), warmtenetten, waterstof en synthetische kerosine. Daarnaast belooft het CDA de nationale CO2-heffing bij een Europees reductiedoel van 55% in 2030 te schrappen. Ook wil het CDA bedrijven een eerlijke kans geven om te verduurzamen, dit is namelijk niet iets wat van de een op de andere dag geregeld is. 

D66
D66 heeft meerdere plannen om over te stappen op schone energie. Zo belooft de partij kolencentrales te sluiten en te kiezen voor zon- en windenergie. Daarnaast wil D66 ervoor zorgen dat schone energie betaalbaarder wordt. Als aanvulling hierop wil de partij dat de overheid de bevolking moet ondersteunen in de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of een elektrisch voertuig. 

SP
De Socialistische Partij wil net als GroenLinks in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit kost natuurlijk veel geld, maar de SP zegt hier een oplossing voor te hebben. Zo wil de SP het geld dat nu nog naar Europa gaat, weer terugkomt in de vorm van subsidies. Dit geld wil de partij gebruiken om de Nederlandse landbouw flink te verduurzamen en groener te maken. Verder vindt de SP dat er in Nederland beter met de veedieren kan worden omgegaan. dit houdt in dat de SP wil stoppen met de intensieve veehouderij. Als laatste belooft de partij een klimaatbeleid waarbij ervoor wordt gezorgd dat de klimaatdoelen worden behaald hierbij gaan de huishoudens er ook op vooruit volgens de SP.

PvdA
De Partij voor de Arbeid heeft in het partijprogramma aangegeven dat de European Green Deal en de Nederlandse klimaatwet leidend gaan zijn bij toekomstige plannen. Ook wil de partij een toets opstellen om te zorgen dat die toekomstige plannen geen negatieve effecten op het klimaat en de biodiversiteit zullen hebben. De PvdA wil alle kolencentrales voor 2025 gesloten hebben en de CO2 uitstoot in 2030 55% lager hebben dan nu. Daarnaast belooft de partij te stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen en willen ze zo snel mogelijk een verbod op wegwerp plastic. 

CU
De ChristenUnie heeft als plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Zo wil de partij duidelijke energiebesparende doelen op gaan stellen voor elke sector en er moet een CO2-heffing komen voor de vervuilende industrie. Ook heeft de CU als ambitie om in 2030 2 miljoen woningen goed geïsoleerd te hebben. Naast dat de ChristenUnie het klimaatprobleem wil aanpakken wil de partij er ook voor zorgen dat we ons kunnen aanpassen aan alle gevolgen van klimaatverandering.

SGP
De Staatkundige Gereformeerde Partij Is van mening dat de gevolgen van CO2 uitstoot door auto’s, gasketels en fabrieken invloed hebben op het klimaat. Alleen de SGP vindt dat de gevolgen op lange(re) termijn discutabel zijn. De partij is wel van mening dat uit voorzorg mogelijke consequenties serieus moeten worden genomen. De SGP is van mening dat Europa zich moet blijven houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Op het gebied van energie bekijkt de SGP het vooral vanuit hun rentmeesterschap dat Nederland zorgvuldig om moet gaan met onze grondstof voorraden. Daarom is het belangrijk om in energiebesparing te investeren. En met een duidelijke en consequente aanpak richting 100% duurzame energie in 2050 te gaan.

FVD
Forum voor Democratie is voor het opzeggen van het klimaatakkoord van Parijs, het klimaat- en energieakkoord en het intrekken van de klimaatwet. Omdat de FVD van mening is dat er geen sprake is van een klimaatcrisis maar een natuurlijk proces waardoor het nu tijdelijk wat warmer wordt op aarde. Ook vindt de FVD dat er moet worden gestopt met het subsidiëren van zonneparken, windturbines en biomassacentrales. Daarnaast moet er ook worden gestopt met de massale bomenkap voor de biomassacentrales. Wel vindt de partij dat er moet worden ingezet op adaptatie door te investeren in dijkenbouw, rivierbeheer, kustbescherming en gewasontwikkeling.

50PLUS
De 50PLUS partij wil een klimaatbeleid inrichten op de ontwikkeling van krachtige en nieuwe technologie. Daarnaast vindt de partij dat er binnen het bedrijfsleven de mogelijkheid moet zijn om deze eeuw op een moderne manier over te schakelen naar een duurzame circulaire economie. Ook vindt de partij het belangrijk om de leefbaarheid van het land te garanderen voor volgende generaties. Dit willen zij bereiken door in te zetten op het terugdringen van CO2 uitstoot. Ook moet er volgens de partij worden gekeken naar andere maatregelen op het gebied van duurzaamheid en het milieu, om zo de leefbaarheid te kunnen garanderen.

MOTIES

Tegenwoordig zijn er relatief veel partijen die zich willen inzetten voor het veranderende klimaat. Om de verschillende partijen te toetsen op hun ambities is er een overzicht gemaakt over hoe verschillende partijen stemmen op moties met betrekking tot het klimaat en verduurzaming. Op deze manier kan het voor de kiezer makkelijker worden gemaakt om een keuze te maken voor een partij als het gaat om klimaatbeleid.

Het is opvallend dat niet alle partijen bij het stemmen over moties de ideeën en opvattingen uit hun partijprogramma meenemen. Daarom is het altijd belangrijk om kritisch te kijken naar de partij waar jij op wilt gaan stemmen. Handelt de partij waar jij op wilt stemmen namelijk wel naar de ambities die zij hebben opgesteld als partij, of dienen deze ‘ambities’ enkel voor het behalen van zo veel mogelijk stemmen. Het is niet raar dat er binnen de politiek compromissen moeten worden gesloten om beleid mogelijk te maken, maar wanneer een partij tegen haar eigen opgestelde doelen en ambities stemt is het goed om hier kritisch naar te kijken, dit is immers niet wat een partij hoort te doen als zij geloofwaardig over willen (blijven) komen.

– FFF Zwolle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.